2008. dec. 18.

Az Árpád-vérű Habsburgok.

Írta: Ft. Pezenhoffer Antal.

Úgy látszik, se Gelsei Bíró, se Baráthosi Balogh nem tudták, hogy az a Habsburg Rudolf, akit ők olyan ádáz gyűlölettel árasztanak el, hogy vele kapcsolat­ban még a napot is letagadják az égről s még a hófe­hérre is hidegvérrel fogják rá, hogy fekete; akit annak ellenére, hogy az egész világtörténelem egyik legáltalánosabban tisztelt alakja, megtesznek egy visszataszító erkölcsi szörnynek, a mi Árpád apánk egyenes leszármazottja volt, mégpedig többszörösen is, tehát éppen olyan jogon hívhatnánk Árpád-Rudolfnak is, mint ahogyan Ferenc Józsefet vagy a mai Ottót Habsburgnak mondjuk és tartjuk. Mert igaz ugyan, hogy Habsburg Rudolf Árpádtól csak leány­ágon származik, de hiszen Ferenc József és Ottó is csak leányágon származik a Habsburgoktól, fiágon Lothringen mindkettő.

A Habsburg-Lothringen-eket csak azért hívjuk Habs­burgoknak, nem Lothringeneknek, mert a Habsburg nevet sokkal fontosabbnak tartjuk a Lothringen névnél. Viszont Habsburg Rudolf azért lett Habsburg Rudolf, nem pedig Árpád-Rudolf, mert a világtörténelem fontosabnak tartotta benne a Habsburg leszármazást, mint az árpádit. Mi magyarok azonban természetesen az el­lenkező véleményen vagyunk, nekünk az Árpád sokkal fon­tosabb, mint a Habsburg, s így épp olyan címen nevez­hetnénk Árpád-Rudolfnak, mint amilyen jogcímen Má­ria-Terézia után is még mindig Habsburgokról beszélünk, nem pedig Lothringenekről.

A jó Gelsei Bíró- és Baráthosi Balogh-féle kálvinista kurucok tehát rövidlátásukban valójában Árpád ivadékát borították el a gyűlölet és rágalom szen-nyes hullámaival, íme a bizonyíték! (Egymás alá írom a nemzedékeket. Az alul levő mindig gyer­mekét jelenti a felette lévőnek. Ha az utódlás leányági, a leány után (mellette, nem alatta) közlöm a férjét is és aztán alattuk mindkettőjük utódját):


1. Árpád

2. Zoltán

3. Taksony

4. Mihály

5. Vászoly

6. I. Béla

7. Árpádházi Zsófia (+l095) második férje Billung Magnusz szász herceg

8. Billung Wulfhild (+ 1126), férje Welf Fekete Henrik, bajor herceg

9. Welf Wulfhield, bajor hercegnő, férje Pfullendorf II. Rudolf

10. Pfullendorf Ida, férje Habsburg III. Albrecht (+ 1199)

11. Habsburg III. Rudolf (+l232)

12. Habsburg IV. Albrecht (+1240)

13. Habsburg I. Rudolf, német király (+1291)


Erre persze a Gelsei Bírók és Baráthosi Baloghok olthatatlan gyűlölete azt mondja, hogy Habsburg Rudolfot Ár­pádtól 13 nemzedék választja el, s azóta annyi undok Billung, Welf, Pfullendorf és Habsburg vér került beléje, hogy az Árpád vér már semmi szerepet se játszhatott egyéni­ségében.

Nem egészen így van, feleljük. I. Bélát 6 nemzedék választja el Árpádtól, viszont őt mégis tiszta magyarnak [értsd: Turulnak - a szerk.] tartjuk. Magyarság szempont­jából tehát Rudolfot I. Bélá­tól kell számítani, nem pedig Árpádtól, ez pedig csak hét nemzedék. Azonban - sajnos - ez is épen elég a magyar vér elhomályosítására. Nézzük csak:

Mivel magának I. Bélának felesége is idegen volt, (Rixa, lengyel hercegnő), lánya, Zsófia már csak 50%-ban volt magyar. Ennek lánya már a Billung, csak 25%-ban, ennek lánya, a Welf, már csak 12.5%-ban; ennek lánya a Pfullendorf már csak 6.25%-ban, ennek fia, a Habsburg már csak 3.125%-ban, ennek fia a második Habsburg, csak 1.56%-ban, végül Rudolf, a harmadik Habsburg már csak 0.78%-ban volt magyar [Turul] vérű, tehát még 1%-ban sem.

Ne felejtsük el azonban, hogy a Mendel-féle fajta­keveredési és átöröklési törvények szerint vannak átütő [domináns] fajták, és vannak nem átütők [recesszív], s az átütők egészen elnyomják és háttér­be szorítják a nem átütőket. Márpedig - mondom különösen az eziránt rendkívül fogékony Gelsei Bíróknak és Baráthosi Baloghoknak - talán azon csak nem lehet vitatkozni, hogy ha a dicső Árpádvér kerül össze holmi idétlen Billung, sőt - Uram bocsá! - Pfullendorf és a különösen nyomorult és idétlen Habsburg-vérrel, akkor közülük melyik az átütő!?

Örök szégyen is volna ránk, ha dicső Árpád apánk csírasejtjei, ha útjukba kerülnek, nem tudná­nak azonnal megölni, vagy legalábbis közömbösí­teni holmi hitvány sváb géneket és kromoszómákat. Világos tehát, hogy az eredmény nem lehet csak 0.78% Árpád javára. Igaz, hogy - mint láttuk -Árpád ez ősmagyar és kuruc tisztelői - legalább a gonoszságot illetőleg - a Habsburg csírasejteknek is egészen rendkívüli erőt tulajdonítanak, mert hiszen szerintük ebben a családban az átöröklésnek és atavizmusnak egész különleges és a történelemben pél­dátlanul álló, megdöbbentő esetével van dolgunk. Azonban, feleljük, ha a mi dicső Árpád apánk csírasejtjeivel kerülnek össze, akkor mégiscsak vitán felül áll, hogy az Árpádéi lesznek a győztesek, azaz az átütök.

Ámde nemcsak Árpád apánk tisztelői számára van ilyen meggyőző érvünk. Meg tudjuk védeni iga­zunkat azok előtt is, akik egész normálisak, s így se a Habsburg-, se az Árpád-vérnek nem tulajdoníta­nak semmi babonás erőt, s így egyiket se részesítik különleges elbánásban. Rá kell ugyanis mutatnunk, hogy Kun Lászlót, az Árpád-házi magyar királyt éppoly hosszú nemzedékek választják el Árpádtól, mint Habsburg Rudolfot; főképen pedig, hogy ben­ne az Árpád-vért éppúgy elnyomták már az idegen beütések, mint Habsburg Rudolfban. I. Béla óta ugyanis egy Árpád-házi királyunk se volt, aki ne ide­gen anyától született volna. Lássuk csak:


1. Árpád

2. Zoltán

3. Taksony

4. Mihály

5. Vászoly

6. I. Béla (+1063), neje Rixa, lengyel hercegnő

7. I. Géza (+1077), neje Szynadenosz Theodul görög úr leánya, magyar vére 50%.

8. Álmos herceg (+1129), neje Predszlava, orosz hercegnő, magyar vérű 25%-ban.

9. Vak (II.) Béla (+1141), neje Ilona, szerb herceg­nő, magyar vérű 12.5%-ban.

10. II. Géza (+1162), neje Fruzsina, orosz herceg­nő, magyar vérű 6.25%-ban.

11. III. Béla (+1196), neje Chatillon Ágnes Anna, magyar vérű 3.125%-ban.

12. II. Endre (+1235), neje a németsége miatt meggyilkolt meráni Gertrud, - 1.56%.

13. IV. Béla (+1270), neje Laszkarisz Mária, nikaiai

császárleány - 0.78%.

14. V. István (+1272), neje egy Erzsébet nevű kun lány - 0.39%.

15. IV. (Kun) László (+1290), neje Izabella Erzsébet nápolyi királyleány

16. Utód nincs.


Látjuk tehát, hogy Kun László még két nemze­dékkel messzebb esett Árpádtól, mint Habsburg Rudolf, s ami a fő, egy cseppet sem maradt benne az Árpádvérnek több nyoma, mint Habsburg Rudolfban. . . Kun Lászlónak már az apjában is csak fele annyi magyar [turul] vér volt, mint Habsburg Rudolfban. A „német" Habsburg Rudolf „német" apjában még négyszer annyi magyar vér volt, mint a „magyar" Kun László „magyar" apjában, s ha any­ját, a kun leányt is idegennek vesszük, (pedig az, mert az akkori kunokon nem lehet a mostani, rég megmagyarosodott és a magyarságban elvegyült ku­nokat érteni) akkor Kun László már csak a 0.19 %-bán volt magyar Habsburg Rudolf 0.78 %-ban ma­gyar vérségével szemben.

Mihály Gézának volt az öccse, tehát Szent István nagybátyja volt. Neki két fia volt: Vászoly és Szár László. Mihálynak a felesége valószínűleg Piast Adél volt, tehát szintén idegen (szláv). Régebben azt tar­tották, hogy Endre, Béla és Levente nem Vászoly, hanem Szár László gyerekei voltak s még Vászoly­nak felesége, illetőleg ágyasa (Szilágyi, I. 304.1.) egy Tatun nemzetségbeli, tehát magyar lány volt, addig Szár László felesége Rurik Premiszlava, kijevi her­cegnő, tehát szintén idegen volt. Mi fenti számítá­sunkban Bélát nem Szár Lászlótól, hanem Vászoly­tól, tehát magyar anyától származtattuk, s nagyapjá­nak, Mihálynak a feleségét is magyarnak vettük, így jött ki az utolsó Árpád, III. Endre részére (akiben kun vér nincs, mert nem V. István leszármazottja, hanem II. Endréé, de annak nem első feleségétől, meráni Gertrudtól, hanem a harmadiktól, Beatrix, estei őrgrófnőtől, tehát szintén idegentől), de ezek­nek nem fia, hanem unokája volt (0.39 % magyar vér.) Ha Mihály feleségét is idegennek vesszük és L Bélát nem Vászolytól, hanem Szár Lászlótól szár­maztatjuk, akkor az utolsó Árpád részére csak 0.09 %, tehát még egy ezrelék Árpád vér se jut. Eszerint tehát Habsburgi Rudolfban mind Árpádvér, mind általában magyar vér tízszer annyi volt, mint III. Endrében, az utolsó Árpádházi királyban, de a legrosszabb esetben is kétszer annyi!

Mindezekhez joggal hozzátehetjük még azt is, hogy a női ágon való leszármazás (tehát Habsburgi Rudolf Árpádtól származása is) sokkal biztosabb, mint a fiágon való (tehát a mi Árpád-házi királya­inké; például III. Endréét nem is hitték el sokan). De ha egyforma bizonyos volna is, az anyjától akkor is sokkal többet örököl az ember, mint az apjától, hiszen a teste lényegében az anyjától való, nem is szólva a közmondásos „anyatejről", mit magába szív, az „altatódalról", melyet szintén nem apjától hall s a legmaradandóbb nyomokat hagyó gyerek­kori neveléstől, melyet szintén nem az apa ad. A mi Árpád-házi királyainkban ez mind, mind idegen volt.

Gelsei Bíró Zoltánék tehát végzetesen tévednek, mikor Kun Lászlót annyira magyarnak, s vele szem­ben Habsburg Rudolfot annyira idegennek gondol­ják. Azt a hitványságot, mely oly kora sírba vitte, s azt a gyávaságot, mely a morvamezei diadalt is csak távolról nézette vele, bizonyára nem Árpádtól, hanem a sok szláv meg görög ősanyától örökölte, viszont Habsburg Rudolfot meg hátha Árpád apánk benne lüktető vére ültette még 72 éves korában is és még utolsó napjaiban is lóra s tartatta vele magára szégyennek még azt is, hogy örök nyugovóhelyére mások vigyék oda, ne pedig lóháton vágtasson oda ő maga!

Még jobban elámulnak azonban Gelsei Bíróék akkor, ha közöljük velük, hogy az a hölgy, Zollern (Hohenzollern) - Hohenberg Gertrud (+1281), aki Habsburgi Rudolf első felesége volt, s akitől összes gyermekei születtek, szintén Árpád egyenes ivadéka volt, s így Habsburgi Rudolf gyermekei még nála is jobban, apai és anyai ágon egyaránt, Árpád ivadékai voltak.

Lássuk hát Habsburg Rudolf feleségének, a Habsburgok ősanyjának leszármazását:


1. Árpád

2. Zoltán

3. Taksony

4. Mihály

5. Vászoly

6. I. Béla

7. Árpád-házi Zsófia, második férje Billung Magnusz szász herceg.

8. Billung Wulfhild, férje Pfullendorf II. Rudolf.

9. Pfullendorf Erzsébet, férje Tübingeni I. Hugó.

10. Tübingeni I. Rudolf (+1219).

11. Tübingeni II. Rudolf (+1247).

12. Tübingen-Horb Matild palotagrófnő, férje Zollern-Hohenberg III. Richárd.

13. Zollern-Hohenberg Gertrud, férje Habsburg I. Rudolf (+1291).


Az összes ma élő Habsburgok nem csak Habsburg Rudolf dédanyjától, Pfullendorfi Idától, hanem feleségétől, Hohenberg Gertrudtól is származnak. Mindkét nő külön-külön Árpád-ivadék.

(Az itteni közlése Pezenhoffer atya eme alapvető írásának, egy erős kapcsolódás konzervatív bajtársainkhoz - nem érezzük túlzásnak ezt a kifejezést - illetve annak tapasztalata, hogy a történelmi tényeket semmibe véve, hányan beszélnek még mindig olyan ostobaságokat, hogy "nemzeti király", illetve "idegen király", pláne "Habsburg-seggnyalás". A király mindig, minden esetben nemzet(ek)feletti személy, ez biztosítja az egyensúly szerepét - többek között - a nemzete számára. E mellett nem árt történelmi tényekkel is igazolni, hogy a magyar etnikumú Turul-, vagy Árpád-házhoz milyen és mennyire köze van a Habsburgoknak, vérségi alapon.)

25 megjegyzés:

Névtelen írta...

Na ennyit az "idegen király" dumáról. :-)

Névtelen írta...

Mitől "főtisztelendő" Pezenhoffer, necsak Tisztelendő (Reverendus)?

Egyszerűbb lett volna P-t írni neve elé...

Unknown írta...

ez mááár döfi!

admin írta...

A P. a szerzetesek között szokás, ha jól tudom, pl. Bangha esetében használták. Pezenhoffer protonotárius kanonok is volt, amennyiben jók az információim.

Névtelen írta...

Ez a százalékolás,hogy kiben mennyi Árpád- vér van,hülyeség ahogyan van.A vér piros,tied is ,enyém is,a szerző úré is.Nem ez teszi az embert.
Ha valakinek az őse xy,akkor is az őse. Ugyanannyira ősömnek vallom a XVII.században élt armális szerző őst,mint mondjuk az apámat. Nem a vér határozza meg a dolgokat,inkább a kötődés,az emlékek megőrzése,a tettek.

admin írta...

Nobilis,

nem vagyok benne biztos, hogy megértetted a "vér" kifejezést, ami különös, mint magyar nemes. ;D Ez az öröklés egy rendje, ami fontos volt a dinasztikus rendben, amiben nyilvántartották a királyok öröklését. Pezenhoffer atya azonban nem is ezért hozza ezt fel, hanem azért, hogy kivegye a soviniszták egyik méregfogát, akik kárálnak, h ki mennyire volt "magyar" vagy sem. A cikk erről szól leginkűbb. E mellett, a Habsburgok nagyon büszkék voltak a Turul-Árpád házra, mint ősükre, nem véletlen, végig, mivel az egyik legősibb dinasztia volt egész Európában, amely sok szentet is adott mellesleg.

Névtelen írta...

Igen,de én úgy értettem,hogy hülyeség a százalékolás. Ha ős volt,akkor ős volt,ha nem nem. Ennyi. Hogy hány % és milyen vér,az tök mindegy. Legalábbis a genealógiában. Ha öröklésről,örökségről van szó,akkor más. De akkor sem szokták kiszámolni,hogy mondjuk 0,75% A vércsoportú kovácsjánosvér.:)

Parsifal írta...

Nobilis,

Ha valaki mond valamit, azt cáfolni kell. A "lehülyeségeléssel" maximum magadat erősíted, de mondjuk a jószándékú (és intellgiens!) keresőt nem győzöd meg.

A magyar királyi trón betöltésénél fontos volt a Turul-Árpád-vérűség, azaz leszármazás mai magyar kifejezéssel.

A "százalékolás" meg azért fontos, mert Habsburg-gyűlölő őrültmagyarkodóink is így láthatják, hogy pl. már az utolsó Árpádok idejében élt Habsburgokban több Árpád-vér volt, mint a trónon ülő, Európa szinte miden uralkodóházával rokonságban álló, így korántsem "ősszittya", éppen regnáló, apaági Árpádjainkban.

N.B. így sokkal több "Árpád-vér" van pl. mai Habsburgjainkban, mint az őrültmagyarkodók által favorizált Crouy-Chanel-ház.

Így az általuk mértéknek tartott "Árpád-vérűség" tekintetében is a Habsburg-Lothringenek viszik a pálmát.

Azaz Pezenhoffer rávilágít arra, hogy őrültmagyarkodó Habsburg-gyűlölőink mekkora öngólt rúgnak.

admin írta...

...és h, őrültmagyarkodásuk valójában mekkora őrület. Bár valószínűleg a miértre ők sem tudnának mit mondani. Nem olyan régen beszéltem egy vitézzel, aki pusztán azért van egy másik Vitézi Renben, mert a hagyományosban egy Habsburg van. Felvetésemre, miszerint Kisbarnaki ezen az ágon képzelte el a dolgot, sőt Horthy is, azt válaszolta, hogy Habsburg Árpád nem tartotta a kapcsolatot a Vitézi Székkel és nem magyar. Hanem, akkor mi? - kérdeztem én. A válasz tétova hallgatás volt, aztán jött a szimpla standard, "...és egyébként is azt mondják, hogy szabadkőműves." Köszönjük szépen. Valami mindig van, csak ne kelljen elfogadni.

Névtelen írta...

Ezek a Vitézi Rendek is nagy bohóckodások,van vagy 3 és mindenki magát mondja igazinak. Ezért nem érnek a szememben semmit,mert 3 rend osztja a vitézi címeket marokszámra.

Parsifal írta...

:D

"Láttam valakit, aki hallotta..."

:D:D:D:D

Nobilisnek igaza van annyiban, hogy a "Vitézi Rend" nem klasszikus értelemben vett lovagrend, hisz címe csak elsőszülöttség jogán örökölhető, valamint hogy kormányzó és nem király alapította, bár középkori előzményekre ("vitézlő rend") utalással.

Másrészt a kormányzói cím megszüntével (legkésőbb Horthy, ill. kisbarnaki Farkas Ferenc halálával) nincs jogilag érvényesen vitézi rend, elég ehhez megnézni a vitézi rendet szabályozó rendeleteket, törvényeket.

Ui. ez nem "családi" rend (mint pl. az Aranygyapjas Rend), hanem állami rend.

A vitzéi rend hagyományának ápolása tekintetében jogfolytonosnak valóban a József Árpád m. kir. főherceg vezetésével működő "Vitézi Rend" tekinthető.

admin írta...

Árpád főherceg által vezetett Vitézi Rendnek van még egy nagy előnye, nem fogadja el a köztársasági szabályozást, és a történeti alkotmány alapján áll. Ezért nem települt haza Rend. Ebben a tekintetben unikum és becsülendő, s csak remélni tudom, h kitart az álláspontja mellett a főherceg és az őt követő személy is (ő mellesleg hivatalosította is és a törvényes lovagrendek közé vetette fel, h az interregnum állapotát át lehessen hidalni valamennyire).

Korábban említette nekem Hittig úr, h Horthy alapítása, királyi alapításra nyúlik vissza, a vitézlő renden kívül egy olyan hagyományra, amikor a király "nemteleneknek" polgári, paraszti személyek számára kitüntetést, de nem nemességet akart adományozni. Ezt újította meg Horthy, kiemelve az ellenforradalmi szerepeket.

admin írta...

http://szentkoronaradio.com/publicisztika/2008_12_21_az-arpad-veru-habsburgok

Na, ez nagyon kellett. Turbómagyaroknak, őrültmagyaroknak fény az éjszakában. ;-D

Névtelen írta...

Azért ez annyira nem sikerült,mivel a Vitézi Rend hemzseg a nemesektől. Bárki,aki megkapta az I.vh-ban a III.o.Érdemkeresztet (Verdienstkreuz) szinte automatikusan felvették a Rendbe.

admin írta...

A VR ugyanis idővel Horthy-establishment egyik gyüjtőszerve lett, amelynek értelemszerűen nemesek is tagjai lettek. De mint mondtam, _eredetileg_ nem ez volt. Ez a kiemeltség a 25 év királynélküliség specialitása.

Névtelen írta...

http://www.magyarnemes.atw.hu/

Elindult a Magyar Nemes,a nemesség fóruma. Lesz külön fórumtéma a monarchizmusnak/monarchistáknak is. Várunk minden érdeklődőt,nemest,monarchistát és kutatót!
Az üresség ne rémítsen meg senkit,folyamatos feltöltés alatt áll.

admin írta...

Köszönjük. De a reklámok eltünnek majd, ugye?

Névtelen írta...

Nagyon remélem,mert rohadtul nem odavalók és idegesítőek.

VSZ írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.
VSZ írta...

Őrültmagyarkodóknak és nemzeti királyságot álmodóknak ajánljuk Leventeházi I. (Bolond) Leventét! :D

Stalker

Ultrajobber írta...

PHJ, a mai "őrültmagyarkodóink" nemigen bánják, hogy a Habsburgokban van e árpádvér, Szent Istvántól kezdve már árulóknak tartják minden királyunkat, + van egy összeesküvéselméletük, hogy a dicső többtízezeréves keresztény magyar kultúrát és történelmet elpusztította a római egyház, és a vele szövetséges államok.

Jó lenne, ha írnál erről a "vallásról" egy cikket, vagy valamit.
Ez egy új jelenség, erre én se tudok mit mondani, mert egyszerűen nem hiszik el nekem.

Pl: Attila nagy magyar(nem hun) királyunkat is a Habsburgok ölték meg.

Névtelen írta...

Egy valamint még nem hallottam,hogy: Árpád-házi királyaink és későbbi uralkodóink tulajdonképpen zsidó-cigány-liberalistakommunista volt. :D

Névtelen írta...

a másik:
a www.magyarnemes.atw.hu fórumra keresünk monarchista szerkesztőt (feladata: fórumtémák létrehozása,érdeklődés fenntartása,moderálás)

üdv.

admin írta...

Uraim,

bizonyos infernális mélységekbe nem szívesen ereszkednék le. Ilyen szittya-ultramagyar-sámán-fény-Arvisura dolgokkal kapcsolatan legszívesebben Szent István királyunk módszerét alkalmaznám. Az garantáltan magyar és keresztény is, meg királyi.

Tormas írta...

Roviden, tedd el a pénzt, fofd be a pofád, és menj a picsába! Ha lehet, terjeszed.